Wiedza o zawodzie


Koordynatorka dr Karolina Dudek


Program
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w zawodzie projektanta przez zapoznanie go z problemami, z którymi zetknie się w przyszłej działalności, jak prawo autorskie i patentowe, umiejętność prowadzenia negocjacji oraz autoprezentacji, wycena własnej pracy, zakładanie własnej firmy itp. Znajomość tych problemów oraz ich modelowych rozwiązań ma pomóc absolwentom w uzyskaniu pracy oraz dalszej działalności.

 

Zajęcia obowiązkowe dla studentów 7 semestru studiów I stopnia specjalizacja Projektowanie Produktu i Komunikacji Wizualnej.