Katedra Projektowania


Prof. Michał Stefanowski
Kierownik Katedry Projektowania


Wzornictwo rozumiane jest jako autonomiczna dyscyplina, wymagająca odrębnego i specyficznego nauczania. Ma ono oczywiste powiązania z rzeźbą, architekturą oraz innymi dziedzinami projektowo-plastycznymi; często spotyka się z zagadnieniami z obszaru nauk technicznych, humanistycznych i przyrodniczych. W praktyce zawodowej wzornictwo bardzo często przekracza zakreślone przez tę tradycję ramy i przeistacza się w specyficzny zawód interdyscyplinarny. Cechą zasadniczą tego zawodu jest umiejętność łączenia wiedzy technicznej, humanistyki, wiedzy o rynku z wizją plastyczną. W tym rozumieniu wzornictwo pełni funkcję katalityczną, jednocząc różne dziedziny biorące udział w powstawaniu produktu. Plastyka wzornicza stanowi swoisty język, narzędzie do wizualnego przekazywania cech produktu. Forma “zamyka” i definiuje produkt ostatecznie i jako taka jest ważnym, choć nie jedynym czynnikiem produkt ten określającym. 

Pod pojęciem projektowania wzorniczego kryje się szerokie spektrum zawodowe, obejmujące wszystkie procesy przedprojektowe i przedprodukcyjne, w aspektach: technicznym, ekonomiczno-handlowym i organizacyjnym, a również samo projektowanie ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego aspekt kulturowy, w tym plastyczno-estetyczny. W procesie nauczania kładziony jest duży nacisk na zagadnienia funkcjonalne – ergonomia i środowiskowe – ekologia. Istotną rolę pełnią również zagadnienia społeczne. Wzornictwo traktowane jest jako dziedzina twórcza, innowacyjna, pomagająca w rozwiązywaniu problemów. Ze względu na wielkość obszaru, który obejmuje wzornictwo, program nauczania jest zbudowany w sposób otwarty (zwłaszcza na poziomie licencjackim), w którym mieszczą się takie obszary jak np. m.in. projektowanie produktów i procesów użytkowych, funkcjonującej w przestrzeni małej architektury, komunikacji wizualnej. Ideałem w procesie dydaktycznym, jest nie tylko integracja wewnątrz dyscyplin projektowych, ale także integracja sztuki i projektowania.