Wymiana międzynarodowa

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Pro­gram Era­smu­s+ wszedł w ży­cie 1 stycz­nia 2014 r. i za­stą­pił do­tych­cza­so­we pro­gra­my: „Ucze­nie się przez ca­łe ży­cie” (oraz je­go pro­gra­my sek­to­ro­we – Era­smus, Le­onar­do da Vin­ci, Co­me­nius i Grund­tvig), ak­cję Je­an Mon­net, pro­gram „Mło­dzież w dzia­ła­niu” oraz pięć in­nych pro­gramów (m.in. Era­smus Mun­dus i Tem­pus). Pro­gram bę­dzie re­ali­zo­wa­ny w la­tach 2014–2020.
Pro­gram Era­smu­s+ ofe­ru­je wspar­cie fi­nan­so­we dla in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych w ob­sza­rze edu­ka­cji i szko­leń, mło­dzie­ży oraz spor­tu w Eu­ro­pie. Od­po­wia­da­jąc na wy­zwa­nia na­kre­ślo­ne przez do­ku­men­ty stra­te­gicz­ne eu­ro­pej­skiej po­li­ty­ki (przede wszyst­kim stra­te­gię Eu­ro­pa 2020), pro­gram ma się przy­czy­niać do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści je­go uczest­ni­ków oraz zwięk­sza­nia ich szans na za­trud­nie­nie, a tak­że mo­der­ni­za­cji sys­te­mów edu­ka­cji, szko­leń i wspie­ra­nia mło­dzie­ży.
Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z in­for­ma­cja­mi na te­mat Pro­gra­mu Era­smu­s+ na stro­nach:

  1. Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej 
  1. Na­ro­do­wej Agen­cji Pro­gra­mu Era­smu­s+