Wymagania dot. prac dyplomowych

Prace licencjackie

Projekt dyplomowy jest pracą samodzielną, realizowaną przez dyplomanta pod merytoryczną opieką promotora na roku IV semestrze 7. Zadaniem promotora jest czuwać nad prawidłowym przebiegiem pracy. Promotor w przypadku zaistnienia istotnych różnic merytorycznych między nim a dyplomantem może się zrzec opieki nad dyplomem. Praca dyplomowa nie może być realizowana bez opieki promotora.

Do pobrania: Wymagania – dyplom licencjacki (specjalność projektowanie produktu)
Do pobrania: Wymagania – dyplom licencjacki (specjalność projektowanie ubioru)

 

Prace magisterskie

Projekt dyplomowy jest pracą samodzielną, realizowaną przez dyplomanta pod merytoryczną opieką promotora w dwóch semestrach:

semestr 1 – Faza I: Ostateczne definiowanie tematu, zbieranie materiałów, analiza, formułowanie założeń, opracowanie kilku wariantów koncepcji, wybór i prezentacja koncepcji przeznaczonej do dalszej realizacji.
Semestr zakończony jest prezentacją przed Komisją Dyplomową i zaliczony wpisem w indeksie.

semestr 2 – Faza II: Weryfikacja projektu koncepcyjnego. Realizacja projektu wstępnego i podstawowego (ostatecznego). Przygotowanie prezentacji projektu. Sporządzenie dokumentacji całości pracy oraz opisu projektu.

Zadaniem promotora jest czuwać nad prawidłowym przebiegiem pracy. Promotor w przypadku zaistnienia istotnych różnic merytorycznych między nim a dyplomantem może się zrzec opieki nad dyplomem.
Praca dyplomowa nie może być realizowana bez opieki promotora.

Do pobrania: Wymagania – dyplom magisterski