Ustalanie terminów egzaminów dyplomowych

 1. Rada Programowa wydziału wyznacza 3 terminy egzaminów dyplomowych (tzw. obron) i podaje do wiadomości najpóźniej na 1 miesiąc przed pierwszą planowaną obroną. Zwyczajowo jest to termin marcowy, majowy i wrześniowy danego roku.
 2. Pierwszy termin egzaminu dyplomowego jest to termin właściwy z punktu widzenia toku nauczania. Należy podjąć wszelkie wysiłki aby podejść do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie.
 3. W przypadku otrzymania z całości pracy licencjackiej lub z jej części oceny niedostatecznej, a także w przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu licencjackiego w pierwszym terminie prodziekan wyznacza drugi, ostateczny termin obrony.
 4. W przypadku niezdania egzaminu licencjackiego w drugim terminie prodziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 5. Przesunięcie egzaminu licencjackiego na drugi termin może być dokonane na pisemny wniosek studenta (wniosek do pobrania na stronie internetowej Wydziału Wzornictwa), uzasadniony poważnymi przyczynami. Wniosek musi zawierać zgodę promotora/promotorów oraz dokumentacji stanu zaawansowania prac w formie wydruku na papierze A4 w kolorze, zawierającego krótki opis oraz wizualizację procesu i stanu dotychczas wykonanych prac. Wniosek jest rozpatrywany na komisji dyplomowej, która zwykle odbywa się na parę dni przed obronami. Jeśli student nie złoży wniosku w wyznaczonym terminie, jest to równoznaczne z nieprzystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
 6. Trzeci termin egzaminu licencjackiego wyznaczony jest nie później niż 10 miesięcy od zdania wszystkich egzaminów i uzyskania zaliczeń przewidzianych programem studiów. O wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu może wnioskować wyłącznie promotor pracy z poważnych, najczęściej losowych przyczyn.
 7. W stosunku do studenta, który nie uzyska zgody na przeniesienie egzaminu licencjackiego z pierwszego terminu na drugi, prodziekan wydaje decyzję o:
  1. powtarzaniu ostatniego semestru lub roku studiów, o ile uzasadniają to poważne przyczyny lub
  2. skreśleniu z listy studentów.
 8. W razie niepodejścia do egzaminu licencjackiego w trzecim terminie albo otrzymania z niego oceny niedostatecznej, prodziekan skreśla studenta z listy studentów a egzamin licencjacki może być złożony jedynie po uprzednim wznowieniu studiów na zasadach opisanych w Regulaminie Studiów ASP. Utrata praw studenta następuje w momencie uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu go z listy studentów, wydanej przez prodziekana.
 9. Studentom przystępującym do egzaminu dyplomowego w drugim i trzecim terminie nie przysługuje prawo do wyróżnienia rektorskiego. W szczególnych przypadkach student przystępujący do egzaminu dyplomowego w drugim terminie nie traci prawa do wyróżnienia rektorskiego, o ile uzyskał ocenę celującą za część praktyczną pracy licencjackiej.
 10. Tematu pracy licencjackiej nie można zmieniać po uzyskaniu absolutorium.

 

Więcej informacji i szczegółów znajduje się w Regulaminie Studiów ASP dostępnym na stronie internetowej ASP:
http://bip.asp.waw.pl/artykul/640/12090/regulamin-studiow-akademii-sztuk-pieknych-w-warszawie