Urlopy

 1. Student może otrzymać urlop:
  1. okolicznościowy w przypadku ważnych okoliczności życiowych;
  2. naukowy przeznaczony na odbycie innych studiów, krajowych lub zagranicznych;
  3. zdrowotny w przypadku długotrwałej choroby.
 2. Udzielony urlop może być:
  1. krótkoterminowy - na okres krótszy niż semestr;
  2. semestralny;
  3. roczny - na rok akademicki.
 3. Aby wnioskować o urlop, należy złożyć podanie o urlop do dziekanatu Wydziału Wzornictwa (do pobrania na stronie internetowej), podanie należy złożyć w następujących terminach:
  1. w przypadku wniosku o urlop okolicznościowy – nie później niż do miesiąca od wystąpienia ważnych okoliczności życiowych;
  2. w przypadku wniosku o urlop naukowy – przed rozpoczęciem roku lub semestru, na który student wnosi o urlop naukowy;
  3. w przypadku wniosku o urlop zdrowotny – w ciągu 7 dni kalendarzowych po wystąpieniu okoliczności zdrowotnych.
 4. Studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na urlop okolicznościowy. Wniosek o taki urlop student będący rodzicem składa w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
 5. Prodziekan może udzielić studentowi urlopu na pisemny wniosek studenta, przy czym urlop naukowy nie może być udzielony studentowi pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
 6. Wniosek o urlop zdrowotny musi zostać poparty zaświadczeniem od lekarza specjalisty.
 7. W przypadku powtarzania semestru prodziekan, bez wniosku studenta, udziela mu urlopu, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia powtarzanego semestru.
 8. Prodziekan ma prawo, bez wniosku studenta, udzielić mu urlopu, jeżeli student po powrocie z urlopu wymienionego w ust. 1, przydzielonego na semestr, nie może ze względów programowych i planowych kontynuować studiów na rozpoczynającym się semestrze. Urlop może być udzielony do dnia poprzedzającego semestr, od którego student może programowo i planowo kontynuować studiowanie.
 9. Urlopu okolicznościowego dla:
  1. studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka;
  2. studenta będącego rodzicem udziela się na okres do 1 roku – z tym że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
 10. Z zastrzeżeniem ust. 9, łączny wymiar urlopów okolicznościowych, przyznanych studentowi w ciągu cyklu jego studiów nie może przekroczyć 2 lat.
 11. W przypadku urlopu zdrowotnego, trwającego co najmniej semestr, student zobowiązany jest do przedłożenia prodziekanowi ds. studenckich zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania studiów. Zaświadczenie musi zostać przedłożone nie później niż w dniu powrotu studenta na odpowiedni semestr studiów. Niedostarczenie zaświadczenia po powrocie z urlopu od zajęć uważa się za niepodjęcie studiów i może stanowić podstawę do skreślenia z listy studentów.

 
Prawa studenckie w okresie urlopu:

 1. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenckie.
 2. W uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego, w trakcie urlopu student może za zgodą prodziekana brać udział w zajęciach i przystępować do zaliczeń i egzaminów z przedmiotów, których łączna suma punktów ECTS nie przekracza połowy punktów przewidzianych dla tego semestru. Jeżeli student nie zaliczy przedmiotu, to powtarza go na normalnych zasadach i wnosi opłatę za powtarzanie.
   

Udzielanie i powrót z urlopu:

 1. Urlopu nie można udzielać na semestr w roku akademickim, który się już
  zakończył.
 2. Nie można udzielać urlopu wstecz, z wyłączeniem urlopu zdrowotnego oraz urlopu okolicznościowego spowodowanego szczególnymi wypadkami losowymi, pod warunkiem, że student dostarczy dokumenty uzasadniające udzielenie takiego urlopu w ciągu 14 dni od zaistnienia przyczyny do udzielenia urlopu.
 3. Okres urlopu nie jest traktowany jako przekroczenie terminów określonych w planach studiów.
 4. Niezgłoszenie podjęcia studiów przez studenta na kolejny rok studiów po powrocie z urlopu a przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze stanowi podstawę do stwierdzenia rezygnacji ze studiów. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej.

Link do wniosku o urlop:
https://ww.asp.waw.pl/wzory-formularzy-do-pobrania/

Powyższe informacje pochodzą z Regulaminu Studiów ASP dostępnego na stronie:
http://bip.asp.waw.pl/artykul/640/12090/regulamin-studiow-akademii-sztuk-pieknych-w-warszawie