Stypendia naukowe i socjalne

Przyznawanie pomocy materialnej, w tym stypendium rektora za wyniki w nauce oraz stypendium socjalnego w ASP w Warszawie dokonywane jest na podstawie Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Stypendia naukowe
Wysokość stypendiów naukowych rekomendowana jest przez Wydziałowe Zespoły Opiniujące i zatwierdzana przez Rektora. Kwota stypendium uzależniona jest od zakwalifikowania wniosku studenta do osiągnięć artystycznych, sportowych lub wyników w nauce.

Stypendia socjalne
W celu uzyskania stypendium socjalnego student zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Pliki do pobrania