Studia magisterskie – idea

PL   EN


Misja

Najważniejszym wyzwaniem w edukacji projektowej i projektowania w ogóle jest dzisiaj to, jak odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Ta kwestia prowadzi do prostego pytania, w jaki sposób projektantki i projektanci mogą pomóc – społeczeństwu, cywilizacji i planecie? Głównym założeniem kursu magisterskiego jest ukierunkowanie badań i projektowania w stronę nadrzędnego celu, jakim jest przywracanie harmonii relacji ludzkości z naturą. Temu celowi strategicznemu towarzyszyć powinna wrażliwość społeczna oraz synergia z rozwijającą się technologią w celu budowy nowej etycznej gospodarki.  

Koncepcja programowa opiera się na utrwalonej już tradycji i wartościach Wydziału Wzornictwa, w centrum których znajduje się idea integracji teorii, sztuki i praktyki projektowej. Badania i praca dydaktyczna koncentrują się wokół trzech obszernych, zmieniających się, różnorodnych, aktualnych tematów badawczych w ramach trzech łączących się ze sobą obszarów: społeczeństwo, cywilizacja, planeta.  

 

Główne cele dydaktyczno-badawcze  

 • Kształcenie świadomych, wrażliwych i otwartych projektantów, gotowych do umiejętnego badania i podejmowania wyzwań projektowych otwartych na zmiany cywilizacyjne.
 • Kształcenie organizatorów procesów projektowych, zdolnych do inicjowania właściwych przekształceń gospodarczych, społecznych i ekologicznych.  
 • Poszerzenie wiedzy na temat dziedziny projektowania na styku z innymi dyscyplinami.  
 • Badanie procesu projektowania i metodologii projektowych.  
 • Badanie pogranicza sztuki i designu.  
 • Tworzenie nowych przestrzeni dla projektowania poprzez zacieranie tradycyjnych granic oraz wzmacnianie twórczego interdyscyplinarnego dyskursu, prowokowanie zderzenia wizji, autorytetów i zaproszonych indywidualności.
 • Budowanie całościowej koncepcji startu zawodowego absolwentów.  

 

Metody realizacji programu  

 • Nawiązanie ścisłej współpracy z partnerami spoza Wydziału i Akademii, która ma prowadzić do wymiany wiedzy i poszukiwania nowych obszarów projektowych na styku z innymi dziedzinami i specjalizacjami.  
 • Stymulacja samodzielności Studentek i Studentów w realizacji założonych celów oraz wykazywania inicjatywy i tworzenia niekonwencjonalnych rozwiązań organizacyjnych.  
 • Wielotematyczny trening projektowy w postaci realizacji zróżnicowanych projektów indywidualnych i zbiorowych służący wypracowaniu własnej metody projektowej i własnego języka wypowiedzi. 
 • Prowadzenie zajęć metodami warsztatowymi, wspomagającymi działanie zespołowe.  
 • Umiędzynarodowienie procesu nauczania poprzez stałą obecność wykładowców z zagranicy. Wspierać to będzie prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim, co uwzględnione zostanie w wymaganiach dla kandydatów.  
 • Łączenie studiów ze światem zewnętrznym, czemu służyć będzie starannie zarządzana współpraca z partnerami biznesowymi, mająca na celu budowę kultury „kreatywnego laboratorium”. 
 • Położenie nacisku na projektowanie technologiczno-eksperymentalne, projektowanie konceptualne, projektowanie społeczno-krytyczne, projektowanie kontekstualne. 
 • Wprowadzenie specjalnych zajęć dedykowanych budowie planu własnego startu zawodowego absolwentów, w oparciu o własny dorobek projektowo-badawczy zgromadzony w okresie studiów.

 

Zasady dyplomowania  

Dyplom będzie przyznawany na podstawie przedstawionego przez Studentkę lub Studenta praktycznego projektu magisterskiego oraz teoretycznej pracy magisterskiej. Pokazowi tych dwóch części dyplomu towarzyszyć musi prezentacja zestawu kilku projektów badawczo-projektowych stanowiących dorobek absolwenta z okresu studiów magisterskich.  

Koncepcja pokazu dyplomowego zostanie wypracowana w czasie specjalnych zajęć, łączących dyplomową pracę praktyczną, teoretyczną, wybrane projekty z portfolio oraz zainteresowania i plany zawodowe w spójną narrację prezentującą koncepcję startu zawodowego absolwenta.  

dr Tomek Rygalik
Kierownik Studiów Magisterskich