Projektowanie i badania

PL   EN


Projektowanie i badania
Studia II stopnia
Czas trwania: 4 semestry
Tryb studiów: dzienne
Język: polski

 

PROGRAM

Projektowanie, które trafnie odpowie na wyzwania współczesności, musi być oparte na badaniach. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie realizować projekty naprawdę potrzebne, warte naszego wspólnego zaangażowania. Nowy program wpisuje się w tożsamość Wydziału Wzornictwa, która zawsze opierała się na społecznym zaangażowaniu projektowania. Program ten jest również otwarty na inne dziedziny, nie tylko projektowe ale też na nauki humani- styczne i społeczne. W skład zespołu dydaktycznego wchodzą praktykujące osoby z obszarów projektowania, sztuki, teorii i badań oraz osoby eksperckie zaproszone gościnnie do pracy nad konkretnymi projektami magisterskimi. Studia kończy praca nad dyplomem, która odbywa się równolegle z dwojgiem promotorów — części badawczej i części projektowej. Część badawcza wspiera projektową, ale także część projektowa służy badawczej. Zachęcamy, aby podejmowane obszary i zagadnienia projektów dyplomowych odpowiadały na różnego rodzaju bieżące kwestie społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Bardzo ważne jest dla nas wspieranie zainteresowań projektowych i badawczych każdej osoby studiującej. — dr Paweł Grobelny, kierownik kierunku "Projektowanie i badania"

 
Studia magisterskie pozwalają na poszukiwanie własnej drogi projektowej. Program opiera się na dwóch głównych obszarach „projektowym i badawczym”. W pierwszym semestrze studentki i studenci uczestniczą w warsztatach badawczych i projektowych. Drugi semestr poświęcony jest głównie trzem platformom badawczym realizowanym przez kadrę dydaktyczną wraz z zaproszonymi gościnnie osobami eksperckimi (socjolożki, architektki krajobrazu, antropolożki, ekonomistki, psychologowie, artyści, badacze). Ostatnie dwa semestry poświęcone są przede wszystkim pracy dyplomowej realizowanej pod opieką dwojga promotorów. Praca dyplomowa składa się bowiem z dwóch części – projektowej i badawczej. Oprócz zajęć projektowych i badawczych, które są głównymi filarami studiów magisterskich, osoby studiujące uczestniczą także w zajęciach artystycznych oraz teoretycznych, a także w zajęciach poświęconych zarządzaniu designem i budowaniu marki.

Studentki i studenci podczas studiów magisterskich zajmują się m.in. projektowaniem produktów, komunikacji, strategii, usług i kreowaniem przestrzeni publicznych. Tym działaniom towarzyszą zawsze badania, które są kluczowe dla określenia celów i założeń projektowych. To co wyróżnia kurs magisterski „Projektowanie i badania” to przede wszystkim współpraca ze specjalistkami i specjalistami spoza dyscyplin projektowych oraz z zewnętrznymi instytucjami.

 
GŁÓWNE CELE DYDAKTYCZNO-BADAWCZE:

  • Kształcenie świadomych, wrażliwych i otwartych osób zajmujących się projektowaniem. 
  • Nauczanie metod badawczych i wykorzystywania ich w projektowaniu.
  • Badanie procesów i różnorodnych metodologii projektowania.
  • Otwieranie i poszerzanie dziedziny projektowania, inicjowanie działań interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych w projektowaniu.
  • Poszerzanie roli projektowania o inicjowanie i kreowanie działań odpowiadających współczesnym wyzwaniom społecznym i środowiskowym.

METODY REALIZACJI PROGRAMU:

  • Zapraszanie zewnętrznych partnerów instytucjonalnych do współtworzenia i wspierania warsztatów badawczo-projektowych.
  • Zapraszanie osób eksperckich z różnorodnych dziedzin do współprowadzenia platform badawczych.
  • Współprowadzenie prac dyplomowych przez dwóch promotorów — teoretyka i badacza oraz projektanta (dla części badawczej i części projektowej dyplomu).
  • Prowadzenie zajęć metodami warsztatowymi i interdyscyplinarnymi, wspomagającymi działanie zespołowe.
  • Wspieranie zainteresowań projektowych i badawczych każdej osoby studiującej.