Prof. Wojciech Wybieralski

W roku 1960/1961 wolny słuchacz na Wydz. Architektury P.W. W latach 1961-1967 studia na Wydziale Architektury Wnętrz w Katedrze Wzornictwa pod kierunkiem prof. prof. Jerzego Sołtana, Lecha Tomaszewskiego, Andrzeja Jana Wróblewskiego, Stanisława Kucharskiego i Tadeusza Zielińskiego. Dyplom magisterski w roku 1967 u prof. L. Tomaszewskiego pt. „Ruchoma stacja krwiodawstwa”. W roku 1968 odbywa praktykę projektową w firmie Peter Hvidt & Orla Molgard Nielsen w Kopenhadze (architektura, wnętrza, meble, wzornictwo). W roku akademickim 1969/1970 przebywa na studiach podyplomowych na stypendium rządu amerykańskiego tzw. Stypendium Fullbrighta w Bucknell Univ. Pensylwania, Kansas University, Kansas. W roku 1968 rozpoczyna pracę na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie w Katedrze Projektowania. W roku 1977 wchodzi w skład zespołu prof. A. J. Wróblewskiego przygotowującego powstanie Wydziału Wzornictwa Przemysłowego na ASP w Warszawie. Na wydziale tym przechodzi przez wszystkie stanowiska dydaktyczne od asystenta stażysty do profesora zwyczajnego. W tym czasie odbywa podróże studyjne, uczestniczy w seminariach, warsztatach (tzw. Interdesign) i konferencjach (ICSiD-u nt. wzornictwa). W roku 1970 uzyskuje I° kwalifikacji (odp. doktoratu), a w roku 1975 II° kwalifikacji (odp. habilitacji) i rozpoczyna samodzielną działalność dydaktyczną na stanowisku docenta (kierownictwo pracowni). W roku 1993 otrzymuje nominację profesorską i stanowisko profesora zwyczajnego ASP w Warszawie. Od lat 80-tych do roku 2004 kierownik Katedry Projektowania Wydz. Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie, a następnie Katedry Podstaw Projektowania. W latach 1984-1990 Dziekan Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. W latach 90 opracował system studiów dwustopniowych wdrożony i stosowany do chwili obecnej na macierzystym wydziale. Działa na polach praktyki, teorii (wiedzy o) oraz  dydaktyki wzornictwa.

 

W latach 2003 do 2013 był zatrudniony także na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Łodzi, wykłady na Wydziale Inżynierii Produkcji, Wydz. Inżynierii Materiałowej ,Samochodów i Ciągników PW oraz Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. W ciągu 40 lat pracy dydaktycznej wypromował pow. 400 dyplomów magisterskich oraz  kilkanaście licencjackich. Promotor ok. dwudziestu doktoratów, ok. 30 recenzji doktorskich, ok. 30 habilitacyjnych i profesorskich. Zawód projektanta form przemysłowych uprawia od roku 1967 w różnych formach organizacyjnych. W latach 1967-1989 uczestniczy w pracy kilku zespołów ( a niektórymi kieruje) w Zakładach Artystyczno-Badawczych ASP w Warszawie w Pracowni Wzornictwa kierowanej przez inż. arch. Bohdana Ufnalewskiego. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej wykonał ok. 100 grup projektów z różnych obszarów funkcjonalno-technicznych między innymi:

  • wyroby przemysłu precyzyjnego i optycznego profesjonalne i powszechnego użytku (dla PZO w Warszawie),
  • urządzenia elektroniczne profesjonalne i pow. użytku ( dla zakładów grup Unitra, Unima. PIE etc.),
  • środki transportu samochody, wagony (FSO, FSM, PIMOT),
  • sprzęt u urządzenia medyczne ( OMEL, FARUM, TEMED, ITAM),
  • komunikacja wizualna, grafika użytkowa, opakowania,
  • wyroby pow. użytku z tworzyw sztucznych (LAMELA s.c.),
  • działalność doradcza, wystawianie opinii dla sądu i kancelarii adwokackich i  radcowskich.

Najczęściej współpracował zawodowo z prof. Cezarym Nawrotem, inż.arch. Bohdanem Ufnalewskim, artystami plastykami Elżbietą Góral, Wojciechem Olczakiem oraz Zbigniewem Orlińskim.

 Zajmuje się wiedzą o projektowaniu w aspekcie metodologicznym, zagadnieniami budowy formy we wzornictwie i jej odbioru estetycznego, także powiązaniami designu z innymi dziedzinami wiedzy i praktyki ok. trzydziestu artykułów – publikacji. Uczy projektowania wzorniczego (głównie w wzornictwa przemysłowego) w ujęciach realistycznym na poziomach podstawowym i specjalistycznym. Traktuje wzornictwo jako jeden z zawodów, nie jest przywiązany do żadnej mody, doktryny/ortodoksji designu.

 

Od roku 1970 członek, a od 1984 do 2004 prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. W latach 1967-1997 członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

Prowadzi: Pracownia Projektowania Produktu
email: wojciech.wybieralski@asp.waw.pl