Pracownia Projektowania Produktu 2 (PR2)


Prowadzący

Prof. Michał Stefanowski


Głównym celem zajęć jest nauka projektowania przedmiotów, projektowanie produktów obejmujące różne aspekty: użytkowe, estetyczne, technologiczne, konstrukcyjne, ekologiczne, społeczne, z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych, relacji produkt – odbiorca, produkt – otoczenie, produkt – finanse, produkt – promocja.

Podczas prowadzonych w ramach przedmiotu zajęć studenci muszą rozpoznać problemy w obszarach, którymi się w czasie pracy zajmują. Istotnym elementem jest zdefiniowanie potrzeb przyszłego użytkownika i oczekiwań przedsiębiorcy, znalezienie odpowiedzi na pytania dla kogo i dlaczego podejmujemy daną pracę. Istotne jest, aby proponowane nowe produkty miały głębszy sens i rozwiązywały rzeczywiste problemy. Stosując metodologię symulującą profesjonalne procedury studenci porównują istniejące rozwiązania, opisują zastaną sytuację, a następnie definiują propozycję rozwiązania problemu. W wyniku pracy analitycznej  powinno powstać kilka propozycji rozwiązań.

Spośród nich wybrana zostaje optymalna, najbardziej twórcza propozycja. Jednym z elementów programu jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, których ostatecznym efektem może być wykreowanie zupełnie nowych produktów.

Dochodzenie studentów do oczekiwanego rezultatu musi odbywać się zgodnie z przyjętą metodologią, umożliwiającą nabycie i doskonalenie umiejętności: najpierw obserwacja obszaru zainteresowania, następnie analiza problemu, sporządzenie projektów wstępnych, w oparciu o szkice, rysunki i makiety robocze, a następnie rozwinięcie koncepcji i wykonanie projektu końcowego, przedstawionego w postaci rysunków prezentacyjnych – renderingów, rysunków technicznych, rysunków pokazujących proces użytkowy, modelu imitacyjnego lub prototypu, oraz prezentacji multimedialnej. Kolejną ćwiczoną podczas zajęć umiejętnością jest publiczna prezentacja wykonanej pracy. W zależności od zadania projekty realizowane są indywidualnie lub grupowo. Podczas zajęć grupowych, zwłaszcza we wstępnej fazie projektu studenci nabywają umiejętności dyskusji i krytyki wzajemnie przedstawianych koncepcji. Przy okazji realizowanych projektów powtarzane są profesjonalne procedury stosowane w praktyce projektowej.

W miarę możliwości, w pracowni realizowane są tematy konkursowe, lub warsztaty z polskimi lub zagranicznymi partnerami zewnętrznymi.

Kryteria oceny:

1. Intelektualne – Jakość analizy i badań. Umiejętne wyciąganie wniosków. Zrozumienie prawdziwych potrzeb.

2. Kreacyjne (twórcze) – Umiejętność znalezienia nowatorskich, twórczych rozwiązań formy, konstrukcji, funkcji itp.

3. Profesjonalne – Jakość i czytelność końcowego efektu pracy projektowej, uwzględniającego potrzeby zrównoważonego rozwoju.

Efektywna i systematyczna praca w ciągu semestru.

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne oraz prowadzone są dyplomy licencjackie i magisterskie.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dwa razy w tygodniu: 
wtorki i piątki, godz. 9-13.