Pracownia Projektowania Produktu 1 (PR1)


Prowadzący

Prof. dr hab. Wojciech Wybieralski


Program

Podstawowym celem pracowni jest nauczenie projektowania produktów, poprzez ćwiczenie ogólnej metody (metod) – procesu tworzenia koncepcyjnego wyrobu. Pod hasłem produkt rozumiem również grupy produktów, ich systemy oraz struktury wyrobów.
Kładziony jest nacisk na umiejętność budowy formy wyrobów w oparciu o zagadnienia użytkowe, eksploatacyjne, techniczne jak również ekonomiczne i inne w zależności od specyfiki produktu. Projektowanie jest traktowane jako czynność podlegająca racjonalnej ocenie i argumentacji, uwzględniająca przede wszystkim uzasadnione potrzeby klientów –konsumentów-użytkowników oraz tzw. potrzeby społeczne, w tym zagadnienia ekologiczne i ekonomiczne. Kolejnym celem jest takie przygotowanie studenta i absolwenta, aby zmniejszyć trudności adaptacyjne w czasie wchodzenia w realne życie zawodowe- przygotowanie do „pierwszego kroku” szczególnie na kursie licencjackim- podstawowym, przygotowanie do dalszego uczenia się jako reakcji na zmienną i trudno przewidywalną rzeczywistość.

Prowadzący reprezentuje realistyczne podejście do projektowania, tu i teraz, oraz przewidywalną przyszłość w perspektywie 5-10 lat, co oznacza respektowanie jego rozmaitych uwarunkowań i kontekstów. Oznacza to, że projektowanie nie jest rozumiane jedynie jako forma ekspresji artystycznej, a raczej jako usługa polegająca na zrozumieniu i zarazem empatii w stosunku do użytkownika, zgodnie z dewizą: więcej słuchać niż mówić.

W zależności od tematu i etapu studiów jako oraz doświadczeń i możliwości studenta za równoważne uważane są podejścia: stylizacyjno-modernizacyjne, innowacyjno-kreacyjne, wyprzedzające w zależności od sformułowanych i uzgodnionych założeń. Z uwagi na korzyści dydaktyczne pracownia „orientuje się” na produkcję przemysłową, seryjną w sprawdzonych- znanych technologiach, produktów przeznaczonych dla „środkowej” średniozamożnej grupy nabywców.

Tematy są formułowane i prowadzone z uwzględnieniem całokształtu obciążeń studenta. Tygodniowa pracochłonność przy systematycznej pracy ca. 8-10 godz. Podstawowe wymagania – kryteria oceny: terminowość, odpowiedni wkład pracy, jej systematyczność, racjonalizm, kreacyjność oraz komunikatywność przekazu wizualnego, pisemnego oraz ustnego. Szczegółowe wymagania w zależności od tematu omawiane są podczas ich wydawania.

 

W pracowni realizowane są projekty semestralne oraz prowadzone są dyplomy licencjackie, w wyjątkowych sytuacjach także dyplomy magisterskie.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dwa razy w tygodniu: 
wtorki i piątki, godz. 10.00-13.00, sala 2.4