Interdyscyplinarna Pracownia Projektowa


Prowadzący
dr hab. Jarosław Kozakiewicz, profesor ASP


Program

Zadania realizowane w pracowni dotyczą działań o charakterze kontekstualnym, konceptualno-projektowym oraz site specific. Studenci realizują  zadania związane z projektowaniem obiektu, sytuacji oraz przestrzeni miejsca. Mają możliwość zapoznania się z szeroką panoramą różnorodnych, współczesnych zjawisk i praktyk artystycznych, wykorzystujących dowolne techniki  projektowe i spoza obszaru projektowania. Program pracowni obejmuje zagadnienia natury warsztatowej oraz ogólną wiedzę erudycyjną.

Projekty studentów nie są ograniczone do danego medium, a do realizacji swoich prac mogą wykorzystywać dowolne narzędzia i środki, także spoza pola projektowania. Wybór środków do przygotowania projektu  ma na celu jedynie jak najpełniejsze przedstawienie idei autora. Kluczowe znaczenie dla tak rozumianego procesu projektowania ma analiza zjawisk społecznych, historycznych czy też artystycznych. Od studentów wymaga się ich obserwacji i interpretacji.

W ramach pracowni realizowane są zarówno:

  • projekty badawcze,
  • projekty o charakterze eksperymentalnym, także na poziomie rozwiązań formalnych, prowadzące do wyboru tematu pracy magisterskiej,
  • prace o charakterze nieużytkowym z wykorzystaniem narzędzi projektowych.

Zajęcia w interdyscyplinarnej pracowni projektowej mają wykształcić w studentach wrażliwość na znaczenie projektowanego obiektu, czy sytuacji oraz dbałość o szeroko rozumiany kontekst. Wybór tematów pozwala na kształtowanie otwartości na aktualne problemy społeczne i polityczne, na wykraczanie poza formę podporządkowaną jedynie technologii i względom ekonomicznym oraz na rozszerzenie indywidualnej refleksji artystycznej w kulturze współczesnej.

W pracowni realizowane są projekty na studiach II stopnia oraz prowadzone są dyplomy magisterskie.

Zajęcia prowadzone metodą korektową, dwa razy w tygodniu:
środy, godz. 9:30-13:30 i piątki, godz. 14 -18.