Archiwizacja projektów

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW

Każdy student kończący semestr studiów/studia zobowiązany jest złożyć do archiwum wydziałowego elektroniczną dokumentację wszystkich prac wykonanych w tym okresie na Wydziale i poza Wydziałem. Dla umożliwienia korzystania z zebranych danych konieczne jest przy zapisywaniu dokumentacji przestrzeganie zasad opisanych poniżej. Dokumentacja, która nie spełnia tych zasad nie będzie przyjmowana. Wymagana jest dokumentacja pełnego podania projektu, tj. plansz, modeli fizycznych lub komputerowych, opisu/założeń i ewentualnie innych elementów podania (filmów, animacji, fotografii cyfrowych czy tp.), jeśli takowe powstały. Celem dokumentacji jest umożliwienie odtworzenia w przyszłości pełnej prezentacji projektu. Prace o charakterze pisemnym (np. z Ergonomii) powinny być zapisane w formacie PDF.

Nośniki:

 • płyta CDR/DVD-R, pendrive (dla prac semestralnych)
 • płyta CDR/DVD-R (dla prac dyplomowych)

Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie:
Imię i nazwisko / Nr albumu / Wydział Wzornictwa / Rok akademicki (…), / semestr (…)
Oświadczam, że wszystkie przedstawione prace są wynikiem mojej własnej działalności twórczej i powstały bez niedozwolonego udziału osób trzecich w (…) semestrze 20(…) r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ARCHIWIZACJI PROJEKTÓW

Plansze
format JPEG (.jpg), 300dpi, najwyższa jakość, (skala szarości dla prac czarno-białych), skala 1:1
albo: 
format PDF (Adobe Acrobat, .pdf), 300dpi. (jeśli kilka plansz to w jednym wielostronicowym dokumencie).
* Uwaga! Jeśli nie ma szczególnego powodu, to wielkość plików formacie *pdf nie powinna przekraczać: dla planszy 20MB, dla prezentacji 10MB.

Modele, obrazy, rysunki, zdjęcia cyfrowe
modeli fizycznych w rozdzielczości aparatu cyfrowego (ok. 5 mpx) lub wskanowane zdjęcia tradycyjne z taką samą jakością); format JPEG (.jpg), najwyższa jakość/najniższa kompresja. 
albo: 
renderingi modeli 3D format JPEG (.jpg), 300dpi, najwyższa jakość, (skala szarości dla prac czarno-białych), skala 1:1 lub .tiff (kompresja lzw)

Dokumentacja techniczna płaska
(TK, E) format PDF, wysoka jakość

Filmy video
format  *.avi, *.mpeg w rozdzielczości min  640X480 px. W nietypowych kompresjach prosimy o dołączenie niezbędnych kodeków

Prezentacje Flash
formaty: swf, exe, 
rozdzielczość docelowa prezentacji.

Dodatkowo:
pliki z czcionkami użytymi w projekcie,

 • ewentualne zewnętrzne pliki tekstowe z kodem ActionScript (*.as),
 • ewentualne zewnętrzne pliki z inną treścią (obrazy, teksty itp.)

Prezentacje Power Point
Bez zabezpieczania hasłem.

Opis projektu (wymagany przy dokumentacji prac dyplomowych)
tekst zawierający założenia oraz pełny opis projektu w formacie PDF, powinien zawierać ilustracje.

Plik tekstowy .txt – (do prac z każdej pracowni, do każdego projektu)
zawierający podstawowe informacje o archiwizowanym projekcie:

 • pełny tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora
 • nr albumu autora (tzn. nr indeksu albo legitymacji studenckiej)
 • pełna nazwa pracowni
 • imię i nazwisko prowadzącego pracownię
 • rok akademicki i rok/semestr studiów
 • kilka zdań opisu projektu (założenia, materiały, technologia itp.)

 

CZĘŚĆ 1

Archiwum dużej rozdzielczości

Wszystkie projekty powinny być umieszczone w folderze nazwanym wg schematu: 
NazwiskoInicjałImienia_ RokKalendarzowy_Semestr 
Np.: – KowalskiJ_2010_6

W w/w folderze należy utworzyć 3 foldery o nazwach:
PROJEKTOWE, PLASTYCZNE i INNE, w których umieszczamy prace wykonane w odpowiednich pracowniach:

 • PROJEKTOWE – PP1, PP2, PP3, PKW, WW, MS, JP, GN, TR, DZ, WB, KP, AF, JB-P, MK, PJ, D1, D2, D3, D4)
 • PLASTYCZNE – M1, M2, R1, R2, SZ
 • INNE – E, TK1, TK2, RP, MD, BM, ZD
 • KATEDRA MODY
 • PROJEKTOWE – PM, PU, GM, MAT
 • PLASTYCZNE – RM, RZM

Wszystkie projekty z jednej pracowni należy umieścić w osobnym podfolderze, oznaczonym dodatkowo kodem pracowni. 
Np.: – KowalskiJ_XY_2010_6

DYPLOMY
dokumentacja prac dyplomowych powinna zawierać:

 • pracę dyplomową (model, plansze – zasady archiwizacji jw.)
 • pracę teoretyczną (format *.pdf, *.doc)
 • rozbudowany opis projektu tzn. założenia, stan istniejący, rozwój koncepcji, opis projektu (*.pdf, *.doc, *.pps/*.ppt)

Dokumentacja prac dyplomowych – TYLKO na płytach

ZASADY NAZYWANIA PLIKÓW
Każdy plik powinien być tytułowany wg następującego schematu: NazwiskoInicjałImienia_SymbolPracowni_ RokKalendarzowy_Semestr _TytułPracy_TypObiektu (ewent.numer kolejny obiektu).Rozszerzenie

Przykłady:
KowalskiJ_XY_2010_6_motolotnia_P01.jpg
KowalskiJ_XY_2010_6_motolotnia _INF.txt
KowalskiJ_XY_2010_6_motolotnia _O.pdf
KowalskiJ_XY_2010_L_motolotnia_P01.jpg
KowalskiJ_XY_2010_SM1_motolotnia_P01.jpg
KowalskiJ_XY_2010_M_motolotnia_P01.jpg
KowalskiJ_XY_2010_PLENER_motolotnia_M01.jpg

Wyjaśnienia:
Kowalski – nazwisko autora
J – inicjał imienia
XY – skrót nazwy pracowni (patrz dołączona lista kodów pracowni)
2010 – rok, w którym prace powstały
6 – nr semestru studiów albo: dyplom licencjacki = L, magisterski = M, studia magisterskie SM1, SM2
motolotnia – skrót tytułu pracy (projektu) około 10 znaków, bez spacji
P – plansza
M – model (fotografia modelu fizycznego; rzeźby, rysunków)
R – rendering komputerowy
F – film, animacja, prezentacja PowerPoint
S – sketchbook
01, 02, 03 – numer kolejny planszy, modelu etc.
O – opis projektu
INF – informacja tekstowa o projekcie

CZĘŚĆ 2

Archiwum małej rozdzielczości

W osobnym folderze (do nazwy dodać literę „E”, np.: KowalskiJ_2010_6_E) należy zapisać kopie wszystkich materiałów: dłuższy bok 1920 px, format JPEG (.jpg), tryb RGB, kompresja 60% (Photoshop kompresja jpg – 7). Nie należy dodawać literki „E” do opisów poszczególnych plików.

TAK: KowalskiJ_ PP1_2010_2_motolotnia_P01.jpg
NIE: KowalskiJ_ PP1_2010_2_motolotnia_P01_E

W archiwum małej rozdzielczości nie umieszczamy: prezentacji, filmów (materiałów audiowizualnych) Organizacja folderu i podfolderów jak w „Archiwum dużej rozdzielczości”.

SKŁADANIE DOKUMENTACJI
Dokumentację przygotowaną zgodnie z powyższymi zasadami należy składać ​
u p. Jerzego Smoleńskiego​ (Laboratorium wydruków 3D), tel. 629 40 45 w. 17
codziennie w godzinach 9 – 14

Potwierdzeniem prawidłowo wykonanej dokumentacji jest wpis do karty egzaminacyjnej. Terminy składania dokumentacji będą ogłaszane przez Dziekanat.

KODY IDENTYFIKACYJNE PRACOWNI
PP1 Pracownia Podstaw Projektowania 1
st. wykł. Tomasz Januszewski, st. wykł. Jerzy Wojtasik, as. Andrzej Różycki

PP2 Pracownia Podstaw Projektowania 2
prof. Wojciech Małolepszy, as. Robert Pludra

PP3 Pracownia Podstaw Projektowania 3
st. wykł. Jacek Surawski, as. Dominik Głąb

PKW Podstawy Komunikacji Wizualnej
prof. Marek Stańczyk, as. Jakub Jezierski

WW Pracownia Projektowania
prof. Wojciech Wybieralski

MS Pracownia Projektowania
prof. Michał Stefanowski

JP Pracownia Projektowania
prof. Jerzy Porębski

GN Pracownia Projektowania
adi. Grzegorz Niwiński

TR Pracownia Projektowania
adi.Tomek Rygalik

DZ Pracownia Projektowania
adi. Daniel Zieliński

PG Pracownia Projektowania
adi. Paweł Grobelny

KP Pracownia Kreacji Przekazu
prof. Ksawery Piwocki

AF Pracownia Projektowania Typografii
adi. Artur Frankowski

BM Pracownia Projektowania Ceramiki
adi. Bartek Mejor

MK Pracownia Projektowania Opakowań
st. wykł. Maciej Konopka

BP Pracownia Projektowania Produktu
adi. Bartosz Piotrowski

PJ Eksperymentalna Pracownia Drewna
wykł. Paweł Jasiewicz

PRACOWNIE DYPLOMUJĄCE
D1 – adi. Paweł Balcerzak
D2 – prof. Czesława Frejlich
D3 – dr Robert Pludra
D4 – prof. Wojciech Małolepszy

M1 – Pracownia Rysunku i Malarstwa 1
prof. Andrzej Bieńkowski

M2 – Pracownia Rysunku i Malarstwa 2
prof. Łukasz Korolkiewicz

R1 – Pracownia Rzeźby 1
adi. Marek Sarełło, mgr Ewa-Maria Śmigielska

R2 – Pracownia Rzeźby 2
adi. Wiktor Gutt, mgr Cezary Koczwarski

SZ – Sztuka interdyscyplinarna
adi. Jarosław Kozakiewicz

E – Ergonomia
prof. Czesława Frejlich, st. wykł. Bronisław Świątkowski

TK1 – Technologie i Konstrukcje 1
st. wykł. Michał Skiba

TK2 – Technologie i Konstrukcje 2
dr inż. Przemysław Siemiński, st. wykł. Jerzy Junosza-Szaniawski

RP – Rysunek Prezentacyjny
st. wykł. Jerzy Junosza-Szaniawski, mgr Zuzanna Łąpieś

MD – Modelowanie
st. wykł. Tomasz Januszewski, st. wykł. Jerzy Wojtasik, 
st. wykł. Konrad Majkowski

BM – Budowanie Marki
adi. Paweł Kowalewski

ZD – Zarządzanie designem
adi. Paweł Balcerzak

KATEDRA MODY
PM1 – Pracownia Projektowania Mody 1
st. wykł. Janusz Noniewicz,

PM2 – Pracownia Projektowania Mody 2
st. wykł. Janusz Noniewicz,

PU1 – Pracownia Projektowania Ubioru 1
Thornbjorn Uldam

PU2 – Pracownia Projektowania Ubioru 2
Martina Spetlova

PU3 – Pracownia Projektowania Ubioru 3
Damien Fredriksen Ravn

GM – Grafika
wykł. Do­mi­ni­ka Wir­kow­ska

MAT1 – Materiałoznawstwo 1
wykł. Magdalena Komar

MAT2 – Materiałoznawstwo 2
wykł. Magdalena Komar

G – Pracownia Gościnna

RM
1 – Rysunek 1
adi. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz

RM
2 – Rysunek 2
adi. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz

RZM1 – Pracownia Rzeźby 1
adi. Wiktor Gutt, as. Cezary Koczwarski

RZM2 – Pracownia Rzeźby 2
adi. Wiktor Gutt, as. Cezary Koczwarski

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem