PRACOWNIA GOŚCINNA na Wydziale Wzornictwa: NABÓR

Opublikowano 20 lutego 2023

POSZUKUJEMY OSOBY PROWADZĄCEJ PRACOWNIĘ GOŚCINNĄ
NA WYDZIALE WZORNICTWA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

MIEJSCE I WARUNKI PRACY

Wydział: Wydział Wzornictwa
Katedra: Praktyk Artystycznych
Pracownia: Pracownia Gościnna
Rodzaj umowy: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie)
Wymiar zatrudnienia: zajęcia prowadzone 2 razy/tyg. po 4 godziny (razem 8 godz./tyg.)
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.10.2023 – 30.06.2024
Słowa kluczowe: sztuki plastyczne

Program zostanie podany do wiadomości studentom i studentkom 2 i 3 roku studiów I
stopnia. Na jego podstawie dokonują oni wyboru pracowni. Zajęcia odbywają się dwa razy w
tygodniu (w blokach 4 godzinnych), przez dwa semestry.

Termin składania ofert: 30.04.2023

WYMAGANIA

Wymagania wynikające z ustawy i statutu: co najmniej tytuł zawodowy magistra sztuki

Wymagane kwalifikacje:
- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym dobrze komunikować się ze
studentami i studentkami zza granicy
- dorobek artystyczny (zdjęcia prac, spis wystaw i innych aktywności artystycznych)
udokumentowany w portfolio
- zarys autorskiego programu nauczania sztuki w Pracowni Gościnnej. W zaproponowanym
programie pracowni artystycznej należy wziąć pod uwagę projektowy charakter kształcenia
osób studiujących na Wydziale Wzornictwa

TRYB PRZYSTĄPIENIA DO NABORU

Wymagane dokumenty w konkursie: dyplom magisterski ukończenia studiów artystycznych,
portfolio artystyczne, zarys programu nauczania studentów przez dwa semestry
Miejsce, termin i forma składania dokumentów w konkursie: forma elektroniczna
dokumentów i portfolio. Adres do wysyłki: dziekanat.wwp@asp.waw.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.05.2023

Więcej informacji

__________________

POUCZENIE
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie naboru
nie skutkuje automatycznie nawiązaniem stosunku pracy - decyzję w sprawie zatrudnienia
osoby wyłonionej w naborze podejmuje Rektor. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru ze względu na niespełnienie wymogów
przez żadnego z kandydatów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest
przeprowadzenie procesu rekrutacji – podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy
Kodeksu pracy (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze) oraz zgoda (w zakresie danych, które nie są przetwarzane na
podstawie przepisów Kodeksu pracy). W zakresie, w jakim udzielona została zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Akademię znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.